Στήριξη της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας σε αιτήματα της ΚΑΠΝΙΚΗΣ

Παρατίθεται παρακάτω η επιστολή στήριξης του Προέδρου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας σε αιτήματα της ΚΑΠΝΙΚΗΣ.

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Μακεδονίας εκφράζει με την υπ'αρ. ΑΔΣ 125/13-11-2017 την πλήρη στήριξή της στα δίκαια αιτήματά σας για τη μείωση της φορολογίας των καλλιεργητών καπνού, την επίλυση των εποχικών αλλοδαπών εργατών γης καθώς και στο αίτημά σας για συνέχιση καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Φλώρινας

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την Απόφαση αρ.: 125/2017 της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12/2017

Απόφαση αρ.: 125/2017

«Στήριξη της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας σε αιτήματα της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ (ΚΑΠΝΙΚΗ)»

Κοζάνη σήμερα 23 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας (Φον Καραγιάννη 1-3, 3ος όροφος ΑΝΚΟ Α.Ε.), μετά από την πρόσκληση με αρ. πρωτ. 373/17-11-2017, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 75/2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα 15 μέλη βρέθηκαν παρόντες τα 9.

Παρόντες

1 Βρυζίδου Παρασκευή Δημ. Σύμβουλος Εορδαίας Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΠΕΔ
2 Καραστέργιος Δημήτριος Δήμαρχος Δεσκάτης Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ
3 Αγγελής Ανέστης Δήμαρχος Καστοριάς Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ
4 Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ
5 Γκέτσιος Πασχάλης Δήμαρχος Νεστορίου Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ
6 Λαμπρόπουλος Δημήτριος Δήμαρχος Βοΐου Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ
7 Κοσματόπουλος Αθανάσιος Δήμαρχος Σερβίων - Βελβεντού Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ
8 Ζαμανίδης Σάββας Δήμαρχος Εορδαίας Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ
9 Πασχαλίδης Παναγιώτης Δήμαρχος Πρεσπών Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ

Απόντες

1 Βοσκόπουλος Ιωάννης Δήμαρχος Φλώρινας Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΕΔ
2 Ιωαννίδης Ελευθέριος Δήμαρχος Κοζάνης Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
3 Δασταμάνης Γεώργιος Δήμαρχος Γρεβενών Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ
4 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Δήμαρχος Αμυνταίου Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ
5 Δινοπούλου Βαΐα Δημ. Σύμβ. Κοζάνης Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ
6 Βασιλειάδης Νικόλαος Δημ. Σύμβουλος Καστοριάς Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ

Η Αντιπρόεδρος σχετικά με το παραπάνω θέμα εισηγήθηκε το έγγραφο της κεντρικής κλαδικής συνεταιριστικής ένωσης καπνού (ΚΑΠΝΙΚΗ), όπου ζητείται από την ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας να εκφράσει την πλήρη στήριξη στα αιτήματα αυτής, όπως είναι η μείωση της φορολογίας τους, η επίλυση των εποχικών αλλοδαπών εργατών γης καθώς και το αίτημα για την συνέχιση καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Αντιπροέδρου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εκφράζει την πλήρη στήριξή της στα αιτήματα της κεντρικής κλαδικής συνεταιριστικής ένωσης καπνού (ΚΑΠΝΙΚΗ) για τη μείωση της φορολογίας των καλλιεργητών καπνού, την επίλυση των εποχικών αλλοδαπών εργατών γης καθώς και το αίτημα αυτών για συνέχιση καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατόπιν τούτου αναθέτει στον πρόεδρο την παραπέρα ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 125/2017

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Βοσκόπουλος Ιωάννης
Δήμαρχος Φλώρινας
Ο Γραμματέας
Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

Τα μέλη
Βρυζίδου Παρασκευή
Καραστέργιος Δημήτριος
Αγγελής Ανέστης
Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης
Γκέτσιος Πασχάλης
Λαμπρόπουλος Δημήτριος
Κοσματόπουλος Αθανάσιος
Ζαμανίδης Σάββας
Πασχαλίδης Παναγιώτης